ធនធានទាំងអស់

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន

ល្បែងស្វែងរករូបភាព

ល្បែងផាត់ពណ៌រូបភាព និងចំនួន

ល្បែងរាប់ចំនួនកង់មធ្យោយបាយធ្វើដំណើរ_a_b

រឿង ផ្ទះរបស់សុខា

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back) ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង