ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសភ្ជាប់ស្បែកជើង (សខ្មៅ)

ល្បែងគូសភ្ជាប់សម្លៀកបំពាក់ (សខ្មៅ)

ល្បែងគូសភ្ជាប់ផ្នែកខាងមុកនិងខាងក្រោយ (សខ្មៅ)

ល្បែងគូសភ្ជាប់រូបភាពដូចគ្នា (សខ្មៅ)

ល្បែងគូសភ្ជាប់រូបភាពគ្រួសារដូចគ្នា (សខ្មៅ)

ល្បែងផ្គុំមុខដែលដូចគ្នា

សកម្មភាព ៖ ល្បែងផ្គុំមុខដែលដូចគ្នា សិក្សាសង្គម៖ គំនូរនិងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹងនិងពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយការបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់បានពីរបៀបបត់ រោយ ដេរ ត្បាញ សូនរូប ផាត់ពណ៌ ហែក បិទ បត់ កាត់… ដើម្បីបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ។ បុរេគណិត៖ បរិមាណនិងចំនួន៖ ការគិតនិងវិភាគឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីចំនួននៃរូបភាពនិងលេខដែលត្រូវផ្គុំនិងផ្គូរផ្គង។  រយៈពេល៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលមានមុខ (អ្នកអាចទាញយកនៅក្នុងគេហទំព័របស់អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារបាន👉https://rermork.org) កាវស្អិត កន្ត្រៃ ក្រដាសរាម ដីខ្មៅពណ៌និងដីខ្មៅ  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យមនិងខ្ពស់  ការរៀបចំ៖ រៀបចំសម្ភារដែលត្រូវលេងក្នុងល្បែងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួល។   សេក្ដីណែនាំ៖ 

សៀវភៅសន្លឹកកិច្ចការ (ភាគទី៨ សម្គាល់លេខនិងចំនួន-២១-៣១)

សៀវភៅសន្លឹកកិច្ចការ (ភាគទី៧ សម្គាល់លេខនិងចំនួន-១១-២០)

សៀវភៅសន្លឹកកិច្ចការ (ភាគទី៦ សម្គាល់លេខនិងចំនួន-១-១០)

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន