ធនធានទាំងអស់

ផ្គុំផ្នែករាងកាយនិងផាត់ពណ៌ (ប្រុសនិងស្រី)

ផាត់ពណ៌ពេលវេលា

គំនូរ មនុស្ស

រឿង កូនជ្រូកទាំងបី

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)

គ្រួសារម្រាមដៃ

ស្វែងរក៣ចំណុចខុសគ្នា​ (ការគូររូប)_ចម្លើយ

ស្វែងរក៥ចំណុចខុសគ្នា​ (លំហ)_ចម្លើយ

ផាត់ពណ៌ក្មេងដែលជិះរទេះ

ល្បែងស្គាល់របៀបស្ទាបលេខ