ធនធានទាំងអស់

អាងចិញ្ចឹមត្រីក្រដាសកេស

បទចម្រៀង ងូតទឹកសម្អាតកាយា

បទចម្រៀង    ងូតទឹកសម្អាតកាយា ងូតទឹកសម្អាតកាយា       ហើយកុំភ្លេចណា ដុះនឹងសាប៊ូ កក់សក់ក៏នឹងសាប៊ូ       លាងមុខក៏នឹងសាប៊ូ។ លាងមុខ       លាងមុខ       លាងមុខ ដុសខ្លួន       ដុសខ្លួន        ដុសខ្លួន ដុសដៃ       ដុសដៃ       ដុសដៃ ដុសជើង       ដុសជើង       ដុសជើង ហើយកុំ       ភ្លេច […]

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស (សខ្មៅ)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស (ពណ៌)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

ផ្គុំផ្នែករាងកាយនិងផាត់ពណ៌ (ប្រុសនិងស្រី)

ផាត់ពណ៌ពេលវេលា

គំនូរ មនុស្ស