ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

ទង់សាសនា (ពណ៌/សខ្មៅ)

សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ (ពណ៌)

សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ (សខ្មៅ)

ឈ្មោះឆ្នាំខ្មែរទាំង១២ (ពណ៌)

ឈ្មោះឆ្នាំខ្មែរទាំង១២ (សខ្មៅ)

រូបភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសម្ភារការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ (ពណ៌)

រូបភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសម្ភារការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ (សខ្មៅ)

ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា