ធនធានទាំងអស់

ទង់សាសនា (ពណ៌/សខ្មៅ)

សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ (ពណ៌)

សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ (សខ្មៅ)

ឈ្មោះឆ្នាំខ្មែរទាំង១២ (ពណ៌)

ឈ្មោះឆ្នាំខ្មែរទាំង១២ (សខ្មៅ)

រូបភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសម្ភារការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ (ពណ៌)

រូបភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសម្ភារការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ (សខ្មៅ)

ការបណ្តុះគ្រាប់សណ្ដែក

គូសភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្លេងទៅនឹងសម្ភារភ្លេង

គូសភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្លេង