ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ស្លោកសញ្ញានានា

ប្រភេទសកម្មភាព

ស្លោកសញ្ញានានា (មាន​ ២២ ពាក្យស្លោក) ១. សាលាមត្តេយ្យរៀនគឺលេង លេងគឺរៀន ២. សាលាមត្តេយ្យជាថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជ ៣. គ្រូមត្តេយ្យជាមាតាទីពីររបស់កុមារ ៤. សាលាមត្តេយ្យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំ ៥. បង្រៀនត្រូវមានសម្ភារ ៦. គ្រូមត្តេយ្យត្រូវមានឥរិយាបថទន់ភ្លន់ជាមួយកុមារ ៧. ពត់ឈើទាន់នៅខ្ចី ៨. បង្រៀនត្រូវមានកិច្ចតែងការជាប្រចាំ ៩. គោបាត់ទើបធ្វើរបង ពេលប្រឡងទើបខំរៀន ១០. អនាម័យនាំមកនូវសុខភាពល្អ ១១. ចិត្តមិនអប់រំនាំឱ្យវិនាស ១២. ចេះពីរៀនមានពីរក ១៣. ជាងមិនកើតបន្ទោសដែក ១៤. តក់ៗពេញបំពង់ ១៥. ទំពាំងស្នងឬស្សី ១៦. ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ​ ធ្វើបាបបានបាប ១៧. សម្តីសជាតិ មារយាទសពូជ ១៨. ចតុស្តម្ភនៃ​ការអប់រំ ១៩. រៀនដើម្បីចេះដឹង ២០. រៀនដើម្បីចេះធ្វើ ២១. រៀនដើម្បីចេះរួមរស់ជាមួយគ្នា ២២. រៀនដើម្បីមានសីលធម៌ល្អ

ឧបករណ៍ភ្លេង

ផ្ទៃលំហ_ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង)