< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ដាំរុក្ខជាតិព្យួរ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, ខ្សែ, ប៊ិកហ្វឺត, ដបទឹកសុទ្ធ, រុក្ខជាតិ, កាំបិត, ក្បាលមាន់ផ្សារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម