កញ្ចប់មេរៀន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងសកម្មភាពតាមលំដាប់លំដោយ

សកម្មភាព ៖ ល្បែងសកម្មភាពតាមលំដាប់លំដោយ សិក្សាសង្គម៖ បំណិនទំនាក់ទំនង៖ បំណិនរស់នៅក្នុងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភក្ភិដែលមានវ័ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគោលបំណង៖ បំណិនសម្បទា៖ ប្រើប្រាស់តារាងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនិងអនុវត្តទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំ។ បុរេគណិត៖ ទំហំនិងពណ៌៖ ចំណាត់ក្រុមនិងលំដាប់លំដោយ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់បានពីការរៀបចំវត្ថុតាមលំដាប់លំដោយ លំដាប់ក្រុម ប្រភេទ ទំហំនិងពណ៌។  រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ ក្រដាសដែលត្រូវកាត់ជាតូចៗសម្រាប់រៀប​ ​(អ្នកអាចទាញយកនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារបាន👉https://rermork.org) និងក្រដាសសម្រាប់ទុកបិទ កន្រ្តៃ ស្កុត ឬកាវស្អិត  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់  ការរៀបចំ ៖ ធ្វើកាតមួយឈុតឱ្យបានរួចរាល់សម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់កុមារឱ្យបានឃើញ និងត្រៀមសម្ភារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លេងល្បែងមួយនេះ។ សេក្ដីណែនាំ៖ 

ស្វែងរក៥ចំណុចខុសគ្នា​ (ស្រី៣នាក់)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ស្វែងរក៦ចំណុចខុសគ្នា​ (បងប្អូង)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ស្វែងរក១០ចំណុចខុសគ្នា ​(គ្រួសារ)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ល្បែងផ្គុំរូបភាព_d (គ្រួសារ) (សខ្មៅ)

ល្បែងផ្គុំរូបភាព_c (យាយតា) (សខ្មៅ)

ល្បែងផ្គុំរូបភាព_b (បងប្អូង)​ (សខ្មៅ)

ល្បែងផ្គុំរូបភាព​​_a (រតនា) (សខ្មៅ)

រកឃើញកម្ពស់ទាបហើយគូសរង្វង់ (សខ្មៅ)

រកឃើញកម្ពស់ខ្ពស់ហើយគូសរង្វង់ (សខ្មៅ)