ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

រឿង មករា មករា…

រឿង មើមឆៃថាវដ៏ធំ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

រឿង លាហើយមេរោគ

រឿង កុមារគំរូ

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back) សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រ សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅស សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង

ល្ខោនអាយ៉ងពីអនាម័យមាត់ធ្មេញ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀងដុសធ្មេញ / Toothbrush song 1. ខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញលើច្រាស់ខ្ញុំ  គឺច្រាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញខ្ញុំដុស ប្រឹងដុស ខ្ញុំចង់ ដុសធ្មេញ    ខ្ញុំចង់ដាក់ថ្នំាលើច្រាស់របស់ខ្ញុំ 2 .ច្រាស់ខ្ញុំ ដុស ខ្ញុំរុញ សម្អាតធ្មេញខ្ញុំ   ខ្ញុំចូលចិត្ត កាន់ច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំដុសមុខ ដុសក្រៅ ដុសក្នុង ដុសថ្គាម  ខ្ញុំដុសអោយស្អាត ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ 3 .លឺសំលេងគ្រូកៗ លើធ្មេញរបស់ខ្ញុំ    ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំលឺសូរគ្រូកៗខ្ញុំខ្ពុរ ខ្ញុំស្តោះ ខ្ញុំបៀម ខ្ញុំខ្ចាក់       ខ្ញុំខ្ពុលទឹកសម្អាតមាត់ធ្មេញខ្ញុំ

រឿង តើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វី? (Which Job Would You Like?)

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅសសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំ

រឿង តើអ្នកពូកែអី? (What Are You Good At?)

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅសសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង