ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

រឿង មករា មករា…

ផ្ទៃលំហ_ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង)

បែន័រជើងក្រោម_ព្យញ្ជនៈ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

រឿង មើមឆៃថាវដ៏ធំ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ