ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

សម្គាល់តួអក្សរ-ក-អ

គូសតាមស្នាមចុចរូបកង់

ស្វែងរកផ្លូវទៅផ្ទះ_c

ស្វែងរកផ្លូវទៅសាលា_b

ស្វែងរកផ្លូវទៅជូបលោកគ្រូ_a

ល្បែងស្គាល់លេខ_0-៣១

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចស្រៈ ២៣

ល្បែងសរសេរអក្សរ-ក-អ_b_B