ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរបាល់ទាត់

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ
កម្មវិធីសិក្សា ,

ផាត់ពណ៌រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា

ផាត់ពណ៌ពេលវេលា

គំនូរ មនុស្ស

ល្បែងធ្វើគ្រាប់សី

សកម្មភាព ៖ ល្បែងធ្វើគ្រាប់សី                            ចិត្តចលភាព៖ បំណិនចលនាធំ៖ ការហ្វឹកហាត់ បង្កើនកម្លាំង                           និងការសម្របសម្រួលនៃចលនាសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ។                          សិក្សាសង្គម៖ គំនូរ និងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹង                           និងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយៈការបង្កើតរូបភាព  គោលបំណង ៖ ចិត្តចលភាព៖ ប្រាប់បានពីរបៀបដើរ រត់ លោត វារ លូន ចុះនិងឡើង បោះ តោង ឡើង គប់ រមៀល បង្វិលខ្លួន រុញ និងទាញ ទៅតាមគោលដៅ និងចម្ងាយដែលបានកំណត់។ គប់ចម្ងាយ គប់ចំណុច តោងឡើងរបារ បង្វិលខ្លួនលើដី និងជុំវិញរបស់អ្វីមួយ រុញ និងទាញដោយរាងកាយ។សិក្សាសង្គម៖ ប្រាប់បានពីការបត់រូបភាព រោយ ដេរ […]

គូសតាមស្នាមរូបរាង

ល្បែងគូសភ្ជាប់បាល់ដូចគ្នា

ល្បែងផាត់ពណ៌បាល់ធំជាងគេ