ធនធានទាំងអស់

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស (សខ្មៅ)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស (ពណ៌)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

ផ្គុំផ្នែករាងកាយនិងផាត់ពណ៌ (ប្រុសនិងស្រី)

គំនូរ មនុស្ស