ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ ស្រៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

ផ្ទៃលំហ ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)