< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

អាងចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹក

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ, ក្រដាសពណ៌, ចាន, ស្កុត​, ប៊ិកហ្វឺត, ឃ្នាបដែក, មេដែក, អង្កាំ, មូល
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម