ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ ស្រៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

អាងចិញ្ចឹមត្រីក្រដាសកេស