ធនធានទាំងអស់

ស្វែងរក៥ចំណុចខុសគ្នា​ (ស្រី៣នាក់)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ស្វែងរក៦ចំណុចខុសគ្នា​ (បងប្អូង)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ស្វែងរក១០ចំណុចខុសគ្នា ​(គ្រួសារ)_ចម្លើយ (សខ្មៅ)

ល្បែងផាត់ពណ៌លេខតាមចំនួនរូបមនុស្ស (សខ្មៅ)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ
កម្មវិធីសិក្សា ,

ល្បែងផាត់់ពណ៌នំខេកតាមអាយុ

ល្បែងផាត់ពណ៌ទៀនតាមអាយុ

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចតាមចំនួនទៀន

ប្រមូលកាតគ្រួសារ

សកម្មភាព ៖ ប្រមូលកាតគ្រួសារ សិក្សាសង្គម ៖ បំណិនទំនាក់ទំនង៖ អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន បុរេគណិត ៖ បរិមាណ និងចំនួន៖ ស្គាល់និងយល់លេខតាងនិងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ៖ គោលបំណង ៖ សិក្សាសង្គម ៖ ប្រាប់បានពីនាមត្រកូល នាមខ្លួន ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារ និងជាកូនទីប៉ុន្មាន បុរេគណិត ៖ ប្រាប់បានពីចំនួន លេខ និងយល់ពីន័យពីលេខ១ ដល់៣០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើសពីនេះ រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ គ្រាប់ឡុកឡាក់ សម្ភារសម្គាល់ខ្លួនកុមារ ក្រដាសក្ដារល្បែង  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់  ការរៀបចំ ៖ រៀបចំកាត់កាតគ្រួសារដែលមានលោកតា លោកយាយ ម្ដាយ ឪពុក កូនប្រុស កូនស្រី និងសម្ភារទាំងអស់ដែលប្រើសម្រាប់ការលេងល្បែងនេះ។ សេក្ដីណែនាំ៖ សេក្ដីណែនាំ៖ 

ល្បែងពូជអំបូរសត្វ

សកម្មភាព ៖ ល្បែងពូជអំបូរសត្វ  វិទ្យាសាស្ត្រ៖  ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ៖ ការស្វែងយល់ដោយសង្កេតគោលបំណង៖ បំណិនសម្បទា៖ រៀបរាប់ឈ្មោះសត្វ ចរិកលក្ខណៈ លក្ខខណ្ឌរស់នៅ វដ្តនៃជិវិត ការប្រៀបធៀបសត្វនិងផលប្រយោជន៍។ វិជ្ជាសម្បទា៖   ប្រាប់បានពីឈ្មោះសត្វចិញ្ចឹម សត្វព្រៃ សត្វស្លាបឬលើសពីនេះ។  បុរេគណិត៖  បរិមាណនិងចំនួន៖ ស្គាល់និងយល់លេខតាងនិងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីចំនួនរូបភាពនិងលេខ ដែលត្រូវផ្គុំនិងផ្គូផ្គង។  រយៈពេល៖   ៣០ នាទី ឧបករណ៍៖   ក្រដាសល្បែងដែលមានរូបសត្វដែលបានត្រៀមទុក (អ្នកអាចទាញយកនៅក្នុងគេហទំព័របស់អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារបាន👉https://rermork.org) (បញ្ជាក់៖ កាតពូជអម្បូរសត្វរបស់អង្គការមាន… មាន់៖ មាន់ឈ្មោល មាន់ញីនិងកូនមាន់។សេះ៖ សេះឈ្មោល សេះញីនិងកូនសេះ តោ៖ តោញី តោឈ្មោលនិងកូនតោ ចៀម៖ ចៀមញី ចៀមឈ្មោលនិងកូនចៀម ក្ងោក៖ ក្ងោកញី ក្ងោកឈ្មោលនិងកូនក្ងោកគោ៖ គោញី គោឈ្មោលនិងកូនគោ)កាត់វា ហើយអ៊ុតផងទើបវាមានសភាពរឹងមាំនិងអាចរក្សាទុកលេងបានយូរ  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់  ការរៀបចំ ៖ ត្រៀមសម្ភារឱ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការលេងល្បែងសកម្មភាពនេះ សេក្ដីណែនាំ៖  ការប្រែប្រួល៖ 

ល្បែងផ្គុំមុខដែលដូចគ្នា

សកម្មភាព ៖ ល្បែងផ្គុំមុខដែលដូចគ្នា សិក្សាសង្គម៖ គំនូរនិងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹងនិងពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយការបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់បានពីរបៀបបត់ រោយ ដេរ ត្បាញ សូនរូប ផាត់ពណ៌ ហែក បិទ បត់ កាត់… ដើម្បីបង្កើតជារូបភាពផ្សេងៗ។ បុរេគណិត៖ បរិមាណនិងចំនួន៖ ការគិតនិងវិភាគឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីចំនួននៃរូបភាពនិងលេខដែលត្រូវផ្គុំនិងផ្គូរផ្គង។  រយៈពេល៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលមានមុខ (អ្នកអាចទាញយកនៅក្នុងគេហទំព័របស់អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារបាន👉https://rermork.org) កាវស្អិត កន្ត្រៃ ក្រដាសរាម ដីខ្មៅពណ៌និងដីខ្មៅ  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យមនិងខ្ពស់  ការរៀបចំ៖ រៀបចំសម្ភារដែលត្រូវលេងក្នុងល្បែងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួល។   សេក្ដីណែនាំ៖