ធនធានទាំងអស់

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន

ស្វែងរក៣ចំណុចខុសគ្នា_ចម្លើយ

ស្វែងរក៥ចំណុចខុសគ្នា_ចម្លើយ

ស្វែងរក៧ចំណុចខុសគ្នា​_ចម្លើយ

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចលេខសម្ភារកីឡា