ធនធានទាំងអស់

ល្បែងពូជអំបូរសត្វ

សកម្មភាព ៖ ល្បែងពូជអំបូរសត្វ  វិទ្យាសាស្ត្រ៖  ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ៖ ការស្វែងយល់ដោយសង្កេតគោលបំណង៖ បំណិនសម្បទា៖ រៀបរាប់ឈ្មោះសត្វ ចរិកលក្ខណៈ លក្ខខណ្ឌរស់នៅ វដ្តនៃជិវិត ការប្រៀបធៀបសត្វនិងផលប្រយោជន៍។ វិជ្ជាសម្បទា៖   ប្រាប់បានពីឈ្មោះសត្វចិញ្ចឹម សត្វព្រៃ សត្វស្លាបឬលើសពីនេះ។  បុរេគណិត៖  បរិមាណនិងចំនួន៖ ស្គាល់និងយល់លេខតាងនិងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ៖ គោលបំណង៖ វិជ្ជាសម្បទា៖ ប្រាប់ពីចំនួនរូបភាពនិងលេខ ដែលត្រូវផ្គុំនិងផ្គូផ្គង។  រយៈពេល៖   ៣០ នាទី ឧបករណ៍៖   ក្រដាសល្បែងដែលមានរូបសត្វដែលបានត្រៀមទុក (អ្នកអាចទាញយកនៅក្នុងគេហទំព័របស់អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារបាន👉https://rermork.org) (បញ្ជាក់៖ កាតពូជអម្បូរសត្វរបស់អង្គការមាន… មាន់៖ មាន់ឈ្មោល មាន់ញីនិងកូនមាន់។សេះ៖ សេះឈ្មោល សេះញីនិងកូនសេះ តោ៖ តោញី តោឈ្មោលនិងកូនតោ ចៀម៖ ចៀមញី ចៀមឈ្មោលនិងកូនចៀម ក្ងោក៖ ក្ងោកញី ក្ងោកឈ្មោលនិងកូនក្ងោកគោ៖ គោញី គោឈ្មោលនិងកូនគោ)កាត់វា ហើយអ៊ុតផងទើបវាមានសភាពរឹងមាំនិងអាចរក្សាទុកលេងបានយូរ  កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់  ការរៀបចំ ៖ ត្រៀមសម្ភារឱ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការលេងល្បែងសកម្មភាពនេះ សេក្ដីណែនាំ៖  ការប្រែប្រួល៖ 

ផ្ទៃលំហ ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)