ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ_ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង)

បែន័រជើងក្រោម_ព្យញ្ជនៈ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង កូនមាន់តឿ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ