< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ត្រីក្នុងដប


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ដប, កន្ត្រៃ, ទឹក, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ, ទុយោ, ម្ជុលជ័រ, ឃ្នាបដែក
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម