ធនធានទាំងអស់

ល្បែងប្រកួតសាងសង់ជាមួយគម្របដប

ល្បែង ប្រកួតសាងសង់ជាមួយគម្របដប សិក្សាសង្គម (គំនូរ និងសកម្មភាពកសាង)៖ ការយល់ដឹង និងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយៈការបងបង្កើតរូបភាព ភាសាខ្មែរ (ការស្ដាប់)៖ ស្ដាប់គេនិយាយ និងមានសមត្ថភាពស្ដាប់ដោយធ្វើតាមការណែនាំងាយៗ។ គោលបំណង សិក្សាសង្គម ៖ រហ័សរហួនឈ្លាសវៃ និងបុិនប្រសប់ក្នុងការចាប់កាន់ បត់ សូន គូរ ហែក និងផាត់ពណ៌ឱ្យមានសោភ័ណ។  ភាសាខ្មែរ ៖ ប្រាប់បានពីសូរសម្លេងផ្សេងៗនៅក្ន្នុងបរិស្ថាន។ រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ គម្របដបមួយចំនួន កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់  ការរៀបចំ ៖ ត្រៀមគម្របដប២ឈុតសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ ដែលមួយឈុតមាន ១៥  ឬ ២០ គម្របដប  សេក្ដីណែនាំ៖  និយាយទាក់ទងទៅនឹងជនពិការភ្នែក។ ពិភាក្សាគ្នាពីការធ្វើអ្វីមួយដោយមើលមិនឃើញ។  បង្ហាញក៏ដូចជាពន្យល់ក្មេងថា ថ្ងៃនេះពួកគេទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើការជាគូរៗពីរនាក់ ដោយធ្វើជាពិការភ្នែក និងប្រាប់ដៃគូរឱ្យធ្វើអ្វីមួយដោយគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់តាមសម្លេង។ បែងចែកក្មេងៗទៅជាគូរៗឱ្យហើយ ដើម្បីមានការងាយស្រួលក្នុងការលេងល្បែងនេះ។  ពន្យល់ក្មេងៗពីល្បែងសកម្មភាពនេះឱ្យបានច្បាស់។ ចែកក្មេងៗជាក្រុមនីមួយៗ (១ក្រុមមានពីរនាក់) ។ ក្មេងទី១ អង្គុយចុះដែលមានគម្របដបមួយឈុតនៅចំពីមុខ ។ ក្មេងទី២ អង្គុយចុះដូចគ្នា តែត្រូវបែរខ្នងដាក់គ្នា […]