< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងវង្វេងគម្របដប


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កាវ, Scissors, Glue, bottle caps, ក្រដាសកេះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត