< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

លេងគ្រ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, Scissors, bottle caps, straws, ក្រដាសកេះ, ប៊ិកហ្វឺត
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត