< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រៀប


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, bottle caps, គម្របដប, សំឡីត្បារត្រចៀក, ទុយោ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត