< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្លុំ និងបឺតគម្របដប

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

10-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កែវជ័រ, គម្របដប, ទុយោ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព