ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ_ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង)

ល្បែងតម្រៀបលេខ និងផាត់ពណ៌ (១-៣១)

គូសតាមស្នាមចុចរូបកង់

ផ្គុំរូបកង់ និងផាត់ពណ៌