< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ឡានប៉ឺតប៉ោង


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, កាវ, គម្របដប, ទុយោ, ប៉ោងប៉ោង, កាំបិត, ក្បាលមាន់ផ្សារ, ឈើចង្កឹះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម