ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ ស្រៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

ផ្ទៃលំហ លេខ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

រូបភាពផ្លែឈើទាំងអស់ (ពណ៌)

រូបភាពផ្លែឈើទាំងអស់ (សខ្មៅ)

ការបណ្តុះគ្រាប់សណ្ដែក

គូររង្វង់ឬផាត់ពណ៌លើបន្លែ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

គូររង្វង់ឬផាត់ពណ៌លើផ្លែឈើ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,