ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស

ល្បែងគូសភ្ជាប់អ្វីមានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទសត្វ និងរុក្ខជាតិ_C_B

ល្បែងផាត់ពណ៌អត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា

ការរីកលូតលាស់