ធនធានទាំងអស់

ការបណ្តុះគ្រាប់សណ្ដែក

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស

វដ្តជីវិតសណ្តែក

ល្បែងគូសភ្ជាប់អ្វីមានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទសត្វ និងរុក្ខជាតិ_C_B