ធនធានទាំងអស់

ការបណ្តុះគ្រាប់សណ្ដែក

ល្ខោនអាយ៉ងពីអនាម័យមាត់ធ្មេញ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀងដុសធ្មេញ / Toothbrush song 1. ខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញលើច្រាស់ខ្ញុំ  គឺច្រាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញខ្ញុំដុស ប្រឹងដុស ខ្ញុំចង់ ដុសធ្មេញ    ខ្ញុំចង់ដាក់ថ្នំាលើច្រាស់របស់ខ្ញុំ 2 .ច្រាស់ខ្ញុំ ដុស ខ្ញុំរុញ សម្អាតធ្មេញខ្ញុំ   ខ្ញុំចូលចិត្ត កាន់ច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំដុសមុខ ដុសក្រៅ ដុសក្នុង ដុសថ្គាម  ខ្ញុំដុសអោយស្អាត ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ 3 .លឺសំលេងគ្រូកៗ លើធ្មេញរបស់ខ្ញុំ    ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំលឺសូរគ្រូកៗខ្ញុំខ្ពុរ ខ្ញុំស្តោះ ខ្ញុំបៀម ខ្ញុំខ្ចាក់       ខ្ញុំខ្ពុលទឹកសម្អាតមាត់ធ្មេញខ្ញុំ

ស្វែងរក១០ចំណុចខុសគ្នា_C_B_ចម្លើយ

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍ (អ្នកធ្វើអំបិល និងជាថតរូប)

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍ (ជាងកាត់ដែរ និងជាងជួសជុលម៉ូតូ)

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍(អ្នកធ្វើនំបុ័ង និងគ្រូពេទ្យ)

ល្បែងផ្គុំរូបភាព-ថ្នាក់រៀន_b_C_B