< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្ខោនអាយ៉ងពីធុងសម្រាម


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត

បទចម្រៀង គ្មានសំរាម
ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម
វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​
ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ
ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត
គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង
ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម
ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម
វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​
ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ
ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត
គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង
ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម
ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម
នេះទៅក្នុងធុងសំរាម វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​