< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គ្មានសំរាម


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀងគ្មានសំរាម (No Rubbish song)

ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម
វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់


ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ
ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត

គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង
ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម

ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម
វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​

ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ
ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត

គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង
ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម

ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម
នេះទៅក្នុងធុងសំរាម វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​