ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គ្មានសំរាម

បទចម្រៀងគ្មានសំរាម (No Rubbish song) ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​ ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​ ការពារ ការពារ ពិភពលោកនេះ ពិភពលោកនេះ ដីនឹងទឹក នេះនឹងស្រស់ស្អាត នេះនឹងស្រស់ស្អាត គ្មានសំរាម គ្មានសំរាម គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ទីកន្លែង ពិភពលោក នេះនឹងស្រស់បំព្រម នេះនឹងស្រស់បំព្រម ប្រសិនបើ អ្នកបោះ ចោលសំរាម នេះទៅក្នុងធុងសំរាម វាពិតជាល្អណាស់ វាពិតជាល្អណាស់ ​