ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

រឿង មើមឆៃថាវដ៏ធំ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

ចំណីធ្វើឱ្យធ្មេញរឹងមាំ និងចំណីធ្វើឱ្យខូចធ្មេញ_c

ចំណីធ្វើឱ្យធ្មេញរឹងមាំ និងចំណីធ្វើឱ្យខូចធ្មេញ_b

ចំណីធ្វើឱ្យធ្មេញរឹងមាំ និងចំណីធ្វើឱ្យខូចធ្មេញ_a