ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

សម្គាល់តួអក្សរ-ក-អ

គូសតាមស្នាមចុចរូបកង់

ល្បែងស្គាល់លេខ_0-៣១

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចស្រៈ ២៣

ល្បែងសរសេរអក្សរ-ក-អ_b_B

ល្បែងសរសេរអក្សរ-ក-អ_b_C

ល្បែងសរសេរអក្សរ-ក-អ_a_B

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចពាក្យ-ក-អ