< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្ខោនវេទមន្ត

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព ,

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ប៊ិកហ្វឺត, កាំបិត, មេដែក
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម