ធនធានទាំងអស់

គ្រួសារម្រាមដៃ

បទចម្រៀង គ្រួសារ ម្រាមដៃ (តុក្កតា)

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង គ្រួសារ ម្រាមដៃ / Family Finger Song 1. ប៉ានៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទ, អរគុណ ជំរាបលា។ 2. ម៉ាក់នៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ ចាស, អរគុណ ជំរាបលា។ 3. បងប្រុសនៅទីណា?ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទ, អរគុណ ជំរាបលា។ 4. បងស្រីនៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ ចាស, អរគុណ ជំរាបលា។ 5. ប្អូននៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទអរគុណ ជំរាបលា។ […]