< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របៀបបង្កើតតួអង្គល្ខោនអាយ៉ង

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សម្ភារ, កាវ, Glue, sticks, ក្រដាសកេះ, ចង្កឹះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម