< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របៀបបង្កើតរោងល្ខោនអាយ៉ង

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
កម្រិត ៥
ខ្មៅដៃ, កន្ត្រៃ, កាវ, Scissors, Glue, ក្រដាសកេះ, ក្រដាសពណ៌, ស្កុត​
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម