< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គ្រួសារ ម្រាមដៃ (តុក្កតា)


3-5 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង គ្រួសារ ម្រាមដៃ / Family Finger Song

1. ប៉ានៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទ, អរគុណ ជំរាបលា។

2. ម៉ាក់នៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ ចាស, អរគុណ ជំរាបលា។

3. បងប្រុសនៅទីណា?ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទ, អរគុណ ជំរាបលា។

4. បងស្រីនៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ ចាស, អរគុណ ជំរាបលា។

5. ប្អូននៅទីណា? ៗ នៅទីនេះ ៗ សុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ បាទអរគុណ ជំរាបលា។

* វានិងមានការរីករាយថែមទៀត ពេលប្រើម្រាមដៃតុក្កតា។