< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រឿង មករា មករា…


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
 • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
 • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
 • បុរេគណិត បុរេគណិត
 • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ
 1. សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)
  – ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ
  – មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)
 2. សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)
  – ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំុព្យូទ័រ
 3. សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅស
 4. សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌
 5. ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង