ធនធានទាំងអស់

រឿង មករា មករា…

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back) សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រ សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅស សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង

បទចម្រៀង ទំពាំង (ហាត់ប្រាណ)

បទចម្រៀង ទំពាំង ហាត់ប្រាណ / Bamboo Exercise Song ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា លុន លុន ដុះឡើងខ្ពស់ សាលាលាលា ដា ដាបា ដាបា ផាស ផាស ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា ក្មេងរពឹស មានកម្លាំងខ្លាំង ១ ២ ៣ ដាបា ដាបា ផាស ផាស ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង ផាយ៉ា ផាយ៉ា គឺជាកូនទំពាំង ហេ៎! ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង […]

បទចម្រៀង សត្វនៃឆ្នាំទាំងដប់ពីរ

បទចម្រៀង សត្វនៃឆ្នាំទាំង ដប់ពីរ (សំរាប់ហាត់ប្រាណ) / 12 Zodiac Animal Exercise Song ១. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំជូតគឺ សត្វកណ្តុរ សត្វកណ្តុរ ស្រែកលឺ ជីពៗ ៗ ២. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំឆ្លូវគឺ សត្វគោ សត្វគោ ស្រែកថា ម៉រ… កណ្តុរ ស្រែក ជីពៗ គោស្រែក ម៉រ… ៣. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំខាលគឺ សត្វខ្លា សត្វខ្លា ស្រែកលឺ ហ្អា… កណ្តុរស្រែក ជីពៗ គោស្រែក ម៉រ… ខ្លាស្រែកល ហ្អា… […]