< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ទំពាំង (ហាត់ប្រាណ)


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ទំពាំង ហាត់ប្រាណ / Bamboo Exercise Song

ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស
ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា លុន លុន
ដុះឡើងខ្ពស់ សាលាលាលា
ដា ដាបា ដាបា ផាស ផាស

ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស
ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា ក្មេងរពឹស
មានកម្លាំងខ្លាំង ១ ២ ៣ ដាបា ដាបា ផាស ផាស

ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង ផាយ៉ា ផាយ៉ា គឺជាកូនទំពាំង ហេ៎!
ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង ផាយ៉ា ផាយ៉ា គឺជាកូនទំពាំង ហេ៎!

ឆិច ឆិចកាឆិច ឆិច ឆិច ឆិច ឆា
ឆិច ឆិចកាឆិច ឆិច ឆិច ឆិច ឆា
ឆិច ឆិច ឆា!

ឆិច ឆិចកាឆិច ឆិច ឆិច ឆិច ឆា
ឆិច ឆិចកាឆិច ឆិច ឆិច ឆិច ឆា
ឆិច ឆិច ឆា!

អូ! អូ!

យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា
យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា
ហេ៎! ហេ៎!
យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា
យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា យ៉ា ហេ៎! ហេ៎!