ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ទំពាំង (ហាត់ប្រាណ)

បទចម្រៀង ទំពាំង ហាត់ប្រាណ / Bamboo Exercise Song ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា លុន លុន ដុះឡើងខ្ពស់ សាលាលាលា ដា ដាបា ដាបា ផាស ផាស ដាបា ដាបា ដាបា ដាបា ដាស ដាស ផាផា ផាផា ផាផា ផាផា ក្មេងរពឹស មានកម្លាំងខ្លាំង ១ ២ ៣ ដាបា ដាបា ផាស ផាស ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង ផាយ៉ា ផាយ៉ា គឺជាកូនទំពាំង ហេ៎! ធំឡើង ធំឡើង មានកម្លាំងខ្លាំង […]

ល្បែងកាត់បិទសត្វ និងរុក្ខជាតិ_C_B