< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រឿង កូនជ្រូកទាំងបី


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក, សៀវភៅរូបភាពធំ, បោះពុម្ភ សម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ
  1. សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)
    – ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ
    – មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)
  2. សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)
    – ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំុព្យូទ័រ
  3. សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅស
  4. សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌
  5. ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង