< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គ្រាប់ឡុកឡាក់ (ចំណុច/ពណ៌)

កម្មវិធីសិក្សា , ,

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សម្ភារ, កាវ, Scissors, Glue
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត