ធនធានទាំងអស់

គ្រាប់ឡុកឡាក់ (ចំណុច/ពណ៌)

កម្មវិធីសិក្សា , ,

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចដើមដូង

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចផ្លែដូង

ល្បែងគូរភ្ជាប់លេខបង្កើតជារូបផ្លែដូង

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចសត្វខូអាឡា

ល្បែងគូសភ្ជាប់តាមស្នាមចុចបង្កើតរូបសត្វខូអាឡពីលេខ ១ ដល់ ៣០