< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសភ្ជាប់តាមស្នាមចុចបង្កើតរូបសត្វខូអាឡពីលេខ ១ ដល់ ៣០


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត