ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសភ្ជាប់តាមលេខ

ល្បែងស្គាល់របៀបស្ទាបលេខ

គូសតាមស្នាមចុចលេខ

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា ,

ម៉ែត្រវាស់កម្ពស់_បេនណី/A3/A4

សូមទាញយកឯកសារ តាមរបៀបបោះពុម្ព។– ម៉ែត្រវាស់កម្ពស់-បេនណី (សូមប្រើនៅពេលបោះពុម្ពម៉ែត្រនេះជាបេនណី)– ម៉ែត្រវាស់កម្ពស់-A3 (សូមប្រើនៅពេលបោះពុម្ពម៉ែត្រនេះជាA3) – ម៉ែត្រវាស់កម្ពស់-A4 (សូមប្រើនៅពេលបោះពុម្ពម៉ែត្រនេះជាA4)