ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសដានលេខ

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា , ,

សម្គាល់តួអក្សរ-ក-អ

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុច-សរសេរលេខ-ផាត់ពណ៌-១-៣១_a

ល្បែងបរិមាណ និងចំនួន_១-២០

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ , ,

ល្បែងគូសភ្ជាប់លេខ_១-៣១_b

ល្បែងគូសភ្ជាប់លេខ_១-៣១_a

ល្បែងស្គាល់លេខ_0-៣១

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចលេខ_០-៣១

ល្បែងសរសេរអក្សរ-ក-អ_b_B