< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គាបចំនួនលើរង្វង់

កម្មវិធីសិក្សា , ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សម្ភារ, កាវ, Dice, Scissors, Glue, pegs/clips, bottle caps, គម្របដប
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត